Home

Artikel 97 Grondwet

Grondwet Artikel 97 1 Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. 2 De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht In artikel 97, eerste lid, wordt de taakomschrijving van de krijgsmacht geformuleerd op een wijze die past bij de tegenwoordige internationale verhoudingen. De taakomschrijving van de krijgsmacht is in 2000 geactualiseerd en omvat sindsdien zowel de bescherming van nationale belangen als ook het internationale optreden

Artikel 97 vormt een samenvoeging van onderdelen van de oude artikelen 97 en 98 van de Grondwet. Deze samenvoeging vond plaats bij de grondwetherziening van 2000. In het voormalige artikel 97 was in het eerste lid de verdedigingsplicht geformuleerd: 'Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken tot handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied. Het beleid van de vergadering der Staten Generaal wordt opgedragen aan eenen President, die door den Souvereinen Vorst benoemd wordt uit eene nominatie van drie leden, door hen te maken, en zulks gedurende den tijd van het openen tot het sluiten dier vergadering

Niemand kan lid van beide kamers zijn. 2. Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 3 Art. 97 lid 2 GW - Artikel 97 lid 2 Grondwet - 2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht 1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending. 3 Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan. 3° de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel, van de artikelen van de Grondwet die de wet bepaalt. De zaak kan bij het Hof aanhangig worden gemaakt door iedere bij wet aangewezen overheid, door ieder die doet blijken van een belang of, prejudicieel, door ieder rechtscollege

Wetboek-online.nl Grondwet Artikel 97

 1. Gewone zitting 1992-1993. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Tekst van de Grondwet met het oog op de officiële coördinatie bepaald bij artikel 132 van de Grondwet, nr. 995/1-92/93. - Voorstel van de federale Regering houdende toepassing van artikel 132 van de Grondwet, nr. 1092/1-92/93. - Verslag, nr. 1092/2-92/93
 2. Artikel 97; Artikel 98; Artikel 99; Hoofdstuk VII De secretaris en de griffier (Artikelen 100-107e) Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, met dien verstande dat in artikel 19 voor «burgemeester» wordt gelezen «voorzitter van de raadscommissie» en in artikel 23,.
 3. 3 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, aangevuld met de volgende grondwetsherzieningen: Titel Ibis (25 april 2007 - BS 26 april 2007) artikel 5 (6 januari 2014 - BS 31 januari 2014
 4. isteriële verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid en scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.. Bij het opstellen van de Grondwet was België een unitaire staat, maar sinds.
 5. g de volgende plaatsen.
 6. met het in artikel 28d, eerste lid, bedoelde verhoor wordt begonnen zonder dat een raadsman beschikbaar is, c. met het in artikel 28d, eerste lid, bedoelde verhoor wordt begonnen of dit verhoor wordt voortgezet zonder dat de aangehouden verdachte gelegenheid wordt geboden voor het in artikel 28c, eerste lid, bedoelde onderhoud, of. d

§ 1 Algemene bepalingen (Artikelen 97-98) Artikel 97; Artikel 98 § 2 De secretaris (Artikelen 99-103) Artikel 99; Artikel 100; Artikel 101; Artikel 102; Artikel 103 § 3 De griffier (Artikelen 104-104e) Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,. Artikel 32 Nadat de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen, wordt hij zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Hij zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt. De wet stelt nadere regels vast De werking van het internationale recht in de nationale rechtsorde is omschreven in de artikelen 93 en 94. Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben voor iedereen verbindende kracht, nadat zij zijn bekendgemaakt 17/02/94 Grondwet Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 Artikel 195 . De federale wetgevende macht heeft het recht te verklaren dat er redenen zijn tot herziening van zodanige grondwettelijke bepaling als zij aanwijst. artikelen en groeperingen van artikelen,. Art. 137 GW - Artikel 137 Grondwet - Artikel 137 1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.3. Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, wordt de Tweede Kamer ontbonden.4

De grondwet Artikel 97 - Krijgsmach

DeBelgischegrondwetvan7februari1831 Metdewijzigingenvan7september1893,15november 1920,7februari,24augustusen15oktober1921 bron. De bijdrage is geschreven door M. Adams, op basis van het commentaar bij artikel 98 J. van Schooten-Van der Meer.uit A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 3e dr. 2000 (alsook de 2e dr. 1992) De Grondwet is de belangrijkste wet van Nederland. In de Grondwet worden klassieke en sociale grondrechten opgenomen. Ook onderwijs komt aan bod in Grondwet en is een sociaal grondrecht. In artikel 23 van de Grondwet wordt opgenoemd welke verantwoordelijkheden de Nederlandse overheid heeft ten aanzien van het onderwijs Vragen over de verenigbaarheid van coördinatiestrategieën met artikel 17 Grondwet en artikel 6 EVRM', NJB 1999, p. 377-384. Tegenwoordig is daarin ook feitelijk voorzien. Zie bijv. reeds de Beleidsbrief ADR, Kamerstukken II 1999/2000, 26 352, nr. 19 en brief Minister BZK over alternatieve afdoe-ning van bestuursgeschillen, Kamerstukken II 1999/2000, 27 286, nr Art. 129 GW - Artikel 129 Grondwet - Artikel 129 1. De leden van provinciale staten en van de gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk de gemeente, die voldoen aan de vereisten die gelden voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor het lidmaatschap gelden dezelfde vereisten.2

Artikel 7 Grondwet - vrijheid van meningsuiting Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet De Japanse Grondwet, officieel de Grondwet van de Staat Japan (Shinjitai: 日本国憲法 Kyūjitai: 日本國憲法, Nihon-Koku Kenpō) is de fundamentele wet van de naoorlogse soevereine staat Japan.De grondwet werd in zijn huidige vorm officieel afgekondigd op 3 november 1946 en werd van kracht op 3 mei 1947.. De grondwet regelt onder andere hoe de Japanse overheid ingericht is; een. Grondwet. Geldend van 11-10-2006 t/m 14-07-2008. Algemeen; Wijzigingenoverzicht; Wetstechnische informatie voor Artikel 97. Informatie geldend op 11-10-2006. Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Besluit. Artikel 97; Artikel 98; Artikel 99; Hoofdstuk VII De secretaris en de griffier (Artikelen 100-107e) Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, met dien verstande dat in artikel 19 voor «burgemeester» wordt gelezen «voorzitter van de raadscommissie» en in artikel 23,. 3 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, aangevuld met de volgende grondwetsherzieningen: In deze uitgave zijn de overgangsbepalingen bij de volgende artikelen weg

De Belgische grondwet van 7 februari 1831 (1831) - anoniem Belgische grondwet van 7 februari 1831, De Met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 1920, 7 februari, 24 augustus en 15 oktober 192 Artikel 199. De veranderingen in de Grondwet, door den Koning en de Staten-Generaal vastgesteld, worden plechtig afgekondigd en bij de Grondwet gevoegd. ADDITIONNELE ARTIKELEN Artikel 1. Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren, totdat zij door andere, volgens deze Grondwet, zijn vervangen. Artikel 2 Nederlandse grondwet/Hoofdstuk 1. Uit Wikisource < Nederlandse grondwet. Naar navigatie springen Naar zoeken springen < Nederlandse grondwet: Artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,. Verhouding Grondwet en internationale verdragen. In Nederland beschermen we onze grondrechten met de Grondwet en met verdragen. Mensenrechtenverdragen bevatten een aantal fundamentele rechten en vrijheden die niet in de Grondwet staan. Bijvoorbeeld het recht op leven en het recht op een eerlijk proces Nederlandse grondwet: art. 1 en 7 Gelijke behandeling vs vrijheid van meningsuiting Tussen artikel 1 en 7 van de Nederlandse grondwet ligt een spanningsveld. Als voorbeeld wordt het Tweede Kamerlid Geert Wilders vaak genoemd. Hij vindt zelf dat hij mag zeggen wat hij wilt, onder artikel 7 van de grondwet

Verzwaarde herzieningsprocedure Grondwet. Voor een grondwetswijziging moet een extra zware procedure worden doorlopen: het parlement moet er 2 keer een beslissing over nemen. Dit wordt ook wel de 1 e en 2 e 'lezing' genoemd. Reden voor die verzwaarde herzieningsprocedure is dat de Grondwet de belangrijkste uitgangspunten van ons. De grondwet is het gedeelte van het rechtsstelsel waarin de fundamentele rechten zijn vastgelegd. In Nederland en België bevat de grondwet een opsomming van de grondrechten, maar in bijvoorbeeld de Franse grondwet komen de grondrechten nauwelijks aan de orde.In Nederland en België mag een rechter de wetten niet toetsen aan de grondwet, maar in een land als Duitsland wel

Commentaar Artikel 1 De PVV schendt de Grondwet Redactie Trouw 30 januari 2021, 7:41. In tijden van polarisatie zoals de afgelopen jaren het geval is geweest,. Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gw), met memories van toelichting, wetsgeschiedenis en jurisprudenti De Nederlandse Grondwet heeft 142 artikelen, terwijl de Europese Grondwet 448 artikelen telt, exclusief de 2 preambules, 36 protocollen, 2 bijlagen en de 48 verklaringen die een integrerend deel van de Europese Grondwet uitmaken. 4. Waarover de Europese Grondwet niets te zeggen heeft De Eerste Kamer heeft vandaag voor het correctief referendum gestemd. De initiatiefwet van de SP kon op 39 van de 75 stemmen rekenen. Omdat het om een wijziging van de grondwet gaat, moeten beide. 8.6 Artikel 13 Grondwet (vertrouwelijke communicatie) 85 8.7 Verkeersgegevens 89 8.8 Toegang tot documenten 90 9 Bestuurlijke boete 92 9.1 Verzoek aan de Staatscommissie 92 9.2 Advies van de Staatscommissie 92 Deel III 10 De betekenis van de Grondwet in een veranderende internationale rechtsorde 97 10.1 Inleiding 97

De VVD wil net als de PvdA artikel 23 van de grondwet moderniseren. Dat artikel gaat over de vrijheid om scholen op te richten op basis van religie Het artikel 23 van de Grondwet is slechts een onderdeel van dit geheel van regels. Het verdient echter wel een bijzondere aandacht omdat het vandaag mede inhoud geeft aan het juridische denken omtrent de armoede. De eerste alinea is van essentieel belang daar waar zij stelt da Grondwet Artikel 37 1 Het koninklijk gezag wordt uitgeoefend door een regent: a zolang de Koning de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt; b indien een nog niet geboren kind tot het koningschap geroepen kan zijn; c indien de Koning buiten staat is verklaard het koninklijk gezag uit te oefenen; d in

Artikel 97: Griffier - Nederlandse Grondwet

Nieuws en video's over grondwet. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Kamerbrief over artikel 68 Grondwet Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een brief over artikel 68 Grondwet, de verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het 'belang van de staat' als weigeringsgrond Artikel 193 van de Belgische Grondwet bepaalt de kleuren van de Belgische vlag en legt het Belgische rijkswapen vast met als wapenspreuk Eendracht maakt macht.. Tekst. De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswapen de Belgische Leeuw met de kenspreuk EENDRACHT MAAKT MACHT

Video: DE GRONDWET - Nederland Rechtsstaa

Art. 87 GW - Artikel 87 Grondwet - Artikel 87 1. Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd.2. De Koning en de Staten-Generaal geven elkaar kennis van hun besluit omtrent enig voorstel van wet Geschiedenis. De geschiedenis van het staatsrecht vangt wat betreft de westerse wereld aan in Griekenland, waar in wetgeving werd vastgelegd hoe de besluitvorming van de polis (=de stadstaat) diende te gebeuren.. Belangrijk zijn ook de ontwikkelingen in het Romeinse Rijk.. Het moderne staatsrecht komt op in de renaissance, als in Europa steeds meer centralisatie plaatsvindt in het openbaar. Op deze zeer uitgebreide website vindt u de integrale teksten van vrijwel alle grondwetten ter wereld, maar liefst 189 stuks. De site is ontwikkeld door het Comparative Constitutions Project van de University of Texas in Austin. Altijd al eens willen weten wat er in de grondwet van Noord-Korea staat? Artikel 2 luidt bijvoorbeeld zeer strijdlustig Grondwet is illusie Ik heb bewondering voor de leden van de Staatscommissie. Zij gaan de uitdaging aan om de Grondwet meer relevant en toegankelijker voor de burger te maken

Hervormingen: Een ontwerp voor een nieuwe grondwet is dit jaar nog af, volgens de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko. In Wit-Rusland zal dit jaa Grondwet Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige na Het artikel is samen met andere artikelen uit de grondwet vaak onderwerp van discussie. Vooral in combinatie met andere grondrechten is het af en toe de vraag of verschillende artikelen met elkaar. Artikel 1. Belangrijke blinkvanger in de zaal is de grote ronde lamp. Aan de binnenkant staat op verzoek van de fractie van GroenLinks artikel 1 van de Nederlandse grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Alle artikels over het onderwerp grondwet op Knack.be. Naast het regeerakkoord zijn er Atoma-schriftjes die in de kluizen liggen van de vier regeringspartijen

Artikel 94 Grondwet toegepast: een onderzoek naar de betekenis, de bedoeling en de toepassing van de woorden 'vinden geen toepassing' in Artikel 94 van de Grondwet Publication Applying Article 94 of the Constitution: A study into the meaning, the intention and the application of the words shall not be applicable in Article 94 of the Constitutio Een historische dag in Chili. Ruim een jaar nadat in het Zuid-Amerikaanse land de vlam in de pan sloeg, wordt vandaag in een referendum gestemd of er een nieuwe grondwet moet komen. Deze Chilenen. Grondwet Artikel 96 1 Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. 2 De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken. 3 De Staten-Generaal be

Artikel 97: Incompatibiliteiten - Nederlandse Grondwet

Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen en altijd zichzelf mogen zijn. Het is daarom tijd om artikel 23 van de grondwet aan te passen In de jaren zeventig hebben humanisten zich ingezet voor het tot stand komen van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Deze trad in 1983 in werking. Artikel 1 is voor humanisten niet alleen belangrijk vanwege het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod maar ook om een andere reden: de emancipatie van de niet-godsdienstige levensovertuiging Art. 127 GW - Artikel 127 Grondwet - Artikel 127 Provinciale staten en de gemeenteraad stellen, behoudens bij de wet of door hen krachtens de wet te bepalen uitzonderingen, de provinciale onderscheidenlijk de gemeentelijke verordeningen vast Grondwet Artikel 16 Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Wetboek-online maakt gebruik kamer belast met de behandeling van burgerlijke zaken op het beklag met de rekestnummers R 97/163/12 Sv en R 97/176/12 Sv van [Klager 1] en [Klager 2], klagers, raadsman: mr. J.S. Pen. De Tweede Kamer debatteert op donderdag 5 december over uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet. Handicap en seksuele gerichtheid moeten expliciet genoemd worden als het gaat om het discriminatieverbod in dat artikel, is het voorstel van D66, PvdA en GroenLinks

Art. 97 lid 2 GW - Artikel 97 lid 2 Grondwet :: Maxius.nl ..

Met juridische hocus-pocus. Men wijzigt artikel 195 niet, maar voegt er een overgangsbepaling aan toe, die niets anders is dan een lijst met voor herziening vatbare artikelen. Dan volgt er dus een ontbinding van het parlement, denkt u, want de regering verklaart dat er reden is om de Grondwet te wijzigen. Toch niet Opinie: Lees hier een verbeterde tekst voor artikel 1 van de Grondwet Gelovigen krijgen in de coronacrisis privileges die ten koste gaan van ongelovigen. Ted van Lieshout doet een voorstel om de Grondwet aan te passen. Ted van Lieshout 6 december 2020, 17:02 Een vrouw sluit de deur van de Eben Haezerkerk in Urk. Beeld Marcel van den Berg De Nationale Alliantie in Letland wil dat de grondwet duidelijker zegt wat wel en geen gezin is. En als het kan, moet er dan -naar Hongaars voorbeeld- direct bij dat de vader een man is en de. VUGHT - 4 februari 2021. Op 3 februari kreeg Gemma Wiegant, oud-raadslid van D66 een verrassend appje van burgemeester Van de Mortel. Hij nodigde haar uit om, samen met Lucas Middelhoff en Floor Bink, oud-raadsleden van PvdA-GroenLinks, een plaquette met daarop de tekst van artikel 1 van onze Grondwet te onthullen in de hal van het gemeentekantoor De artikelen 97 en 101, tweede lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 blijven van kracht totdat de wet als bedoeld in artikel 60 in werking is getreden. Artikel 97 Bij het aanvaarden hunner betrekking leggen zij de volgende eed of belofte af: Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Grondwet

Artikel 5.2 van het Statuut van het Koninkrijk bepaalt dat de Grondwet de bepalingen daarvan in acht neemt. De tekst en de indeling van de huidige Grondwet is grotendeels in 1983 tot stand gekomen. Sindsdien zijn nog enkele wijzigingen aangebracht, zoals de vastlegging van het recht op inlichtingen voor Kamerleden en het opschorten van de dienstplicht In artikel 1 van de Grondwet staat nu dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan Fransen mogen zich in een referendum uitspreken over de vraag of het klimaat moet worden opgenomen in de grondwet. President Emmanuel Macron heeft de volksraadpleging maandag aangekondigd. De aanpak van klimaatverandering zou in artikel 1 van de grondwet moeten worden toegevoegd, aldus Macron De Grondwet is geen dik boek. Maar wat er in staat is de basis voor heel veel andere wetten waar alle Nederlanders zich aan moeten houden

wetten.nl - Regeling - Grondwet - BWBR000184

Het oer-Nederlandse artikel 23 van de grondwet ligt onder vuur. Dit artikel regelt de vrijheid van onderwijs, oftewel: de vrijheid een school op te richten op basis van religie of levensovertuiging D66, PvdA en GroenLinks willen extra bescherming voor homo's en gehandicapten door de Grondwet te wijzigen. Ze vinden dat Artikel 1, dat discriminatie verbiedt, moet worden uitgebreid De grondwet, geeft je geen recht op grond. Maar het zijn een soort huisregels voor de rest van de wetten. Zodat die gekke regering niet zomaar allerlei absur..

Pin op MaCuSa: propaganda/persvrijheid/censuur/fake news

DE BELGISCHE GRONDWET - Senat

Artikel 1 uit de grondwet, het gelijkheidsbeginsel, moet worden uitgebreid met handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Een initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks heeft daarvoor een. Volgens Van der Zee was die verplaatsing in strijd met artikel 21 van de grondwet-1938. Dat grondwetsartikel luidde: De Koning kan geen vreemde kroon dragen (eerste lid) Schrap Artikel 23 van de grondwet: de splijtzwam van Nederland. Geen groter taboe in Nederland dan dat op artikel 23 van de grondwet. Voor voorstanders van dit 'recht op religieus onderwijs. Aanpassing van artikel 23 in de grondwet, ben ik volledig mee eens. Om de segregatie te bestrijden moet o.a. daarom het artikel 23 in de Nederlandse grondwet worden aangepast. Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Dat scholen een eigen onderwijs systeem kan toepassen b.v. Montessori , Jena plan, traditioneel onderwijs ( etc) is prima

Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt Levent Korkut Grondwetsexpert Veel Turken zijn het erover eens dat een constitutionele hervorming nodig is: de grondwet stamt uit de tijd van de junta in 1982. Maar grondwetsexpert Levent Korkut. Homoseksualiteit en handicap in artikel 1 van de Grondwet De rechten van homo's en gehandicapten moeten expliciet worden vastgelegd in artikel 1 van de Grondwet. Daarom bied ik vandaag, samen met mijn collega's van GroenLinks en D66, een initiatiefwet aan om de termen 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' en 'handicap' toe te voegen als non-discriminatiegrond Werkstuk over Grondwet voor het vak maatschappijleer 1. Dit verslag is op 10 januari 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vmbo De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken. De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen ten laste.

De gecoördineerde Grondwet - 17 februari 1994. Art. 10. Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld De verklaring tot herziening van de Grondwet. 24/5/2019. De procedure. Artikel 195 van de Grondwet omschrijft de procedure voor de herziening van de Grondwet. Die procedure omvat drie fasen. In de eerste fase stellen de drie takken van de federale wetgevende macht - de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de Koning (de regering) - als 'preconstituante' elk autonoom een. Vrijspraak voor niet dragen van mondmasker: Strijdig met de grondwet Anderlecht Een Brusselse politierechter heeft een man vrijgesproken die door agenten geverbaliseerd was omdat hij geen. Het artikel 24 van de Grondwet beschermt ouders daartegen en de politieke analyse onderbouwt de stelling dat artikel 24 nog lang niet verouderd is. Tenslotte wordt aan de hand van het Vlaamse regeerakkoord (2019-2024) aangetoond hoe het huidige grondwettelijke kader voldoende ruimte en flexibiliteit bied

artikel 94 Grondwet toegepast Een onderzoek naar de betekenis, de bedoeling en de toepassing van de woorden 'vinden geen toepassing' in artikel 94 van de Grondwet Diss. EUR, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012, 339 p., ISBN 978-90-8974-632 Van weinig waarde is artikel 140 Grondwet dus in deze optiek voor de vervolging van de klassieke ambtsmisdrijven begaan door hoge bomen, maar van blijvende waarde bij de vervolging van de typisch 'politiek-bestuurlijke delicten' waar het billijk en wenselijk is dat een rol blijft weggelegd voor de politieke organen als De Nationale Assemblee artikel 23 van de grondwet. Columns & Opinie Er is geen wet die kinderen beschermt tegen indoctrinatie en manipulatie. Dát is verbijsterend. Voorpagi­na PvdA wil grondwet veranderen om acceptatieplicht scholen vast te leggen. Nieuws & Achter­gron

Mans En Garde: D66 Initiatiefnota Defensie | ThePostOnline

VVD zegt ja tegen Grondwet Aan de uitspraak van de kiezers op 1 juni over de Europese Grondwet mag niet worden getornd als de opkomst te laag is, meent Jozias van Aartsen.... Jozias van Aartsen 19 april 2005, 0:0 Artikel 195 van de grondwet legt uit hoe de grondwet moet worden herzien. Dat gebeurt in drie fasen. * Eerst moet het parlement de grondwetsartikelen die het wil herzien, vatbaar verklaren voor. Artikel 10 Grondwet (Eerbiediging persoonlijke levenssfeer) -1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. -2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. -3

&#39;Baudet neemt de rechtsstaat niet serieus&#39; | Het Parool

Loi - We

Artikel 13 Grondwet. Toezeggingen 4 juli 2017 T02460: Horizontale werking (33.989) status: openstaand. 7 februari 2012 T01442: Aanpassing artikel 13 Grondwet (31.570) status: voldaan. Terug naar boven. Service-menu pagina. Service-menu bij deze pagina. Contact met redactie Artikel 1 Grondwet wordt regelmatig als een soort preambule voor onze Grondwet aangemerkt. Het tegengaan van discriminatie en het bewerkstelligen van gelijke behandeling: dat is waar wij in onze tolerante rechtsstaat voor willen staan. Toch leidt artikel 1 Grondwet al jaren tot discussie Artikel 23 grondwet. Nederland heeft gelukkig een bijzonder onderwijssysteem. De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht, de zogenaamde bijzondere scholen, worden ook bekostigd. Dat is een mooi en belangrijk uitgangspunt Artikel 9 van de Belgische grondwet kent aan de federale wetgevende macht de bevoegdheid toe naturalisaties te verlenen. Hierdoor kan de Belgische nationaliteit worden toegekend via een wet die naturalisaties verleent.Zulke naturalisatiewetten zijn wetten in de formele zin, die overeenkomstig artikel 74 van de Belgische Grondwet uitgaan van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Koning Art. 14 GW - Artikel 14 Grondwet - Artikel 14 1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.3

Staatsrecht Casus week 1 tm 6 - 22014016 - StudeerSnelDochter Castro wil homohuwelijk legaliseren in Cuba - De

wetten.nl - Regeling - Gemeentewet - BWBR000541

De grondwet kan dus pas na de verkiezingen worden herzien, in de volgende legislatuur. Alleen de artikelen die op de lijst staan, kunnen worden gewijzigd, zegt Popelier. Als men artikels wil wijzigen, kan dat dus alleen op basis van de lijst van de voorgaande legislatuur, van de vorige meerderheid artikel 1 van de grondwet. opinie 'Witte' en 'zwarte' scholen verdwijnen pas als er een einde komt aan godsdienstig onderwijs. voorpagi­n Grondwet wordt misbruikt In deze tijden van secularisering wordt de Grondwet te pas en te onpas aangehaald als een Bijbel waarin staat wat wel en niet mag. Zo zou het dopen van kinderen in strijd. De geest van artikel 140 Grondwet die een zogenaamde forum privilegiatum voor hoge bomen schept op basis van hun 'hoogheid' en het vervolgingsmonopolie daardoor in handen legt van De Nationale Assemblee bij het begaan van ambtsmisdrijven, verliest eigenlijk haar waarde.Bij ambtsmisdrijven gepleegd door (gewezen) politieke ambtsdragers is immers politiek-bestuurlijke dan wel. D66, PvdA en GroenLinks willen de Grondwet wijzigen door de discriminatiegronden in Artikel 1 uit te breiden. Aan de tekst 'discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan' worden de gronden 'handicap, hetero- of homoseksuele gerichtheid' toegevoegd

Inleiding Verslag 2017-2018 | Jaarverslag Inspectie

Belgische Grondwet - Wikipedi

Thorbecke is vader van grondwet 1848 Blijkens zijn artikel over het 'pedante heerschap' Thorbecke (Forum, 10 december) heeft de heer Slijkerman weinig begrepen van de historische en staatsrechtelijke ontwikkelingen tussen 1814 en 1848.... PIETER STOKVIS 15 december 1998, 0:0 De aanpak van klimaatverandering zou in artikel 1 van de grondwet moeten worden toegevoegd, aldus Macron. Ook zaken als biodiversiteit en bescherming van het milieu moeten in de constitutie worden. Aan artikel 68 Grondwet ligt de gedachte ten grondslag dat de beide kamers van de Staten-Generaal de informatie die zij voor hun taken nodig hebben in beginsel van de ministers en staatssecretarissen verkrijgen. De kamers hebben immers geen met ministeries vergelijkbaar eige Hoe past artikel 23 van de Grondwet in onze tijd? Het artikel stelt openbare en bijzondere scholen aan elkaar gelijk en garandeert onderwijsvrijheid. De raad vindt dat het bijna honderd jaar oude artikel nog steeds van grote waarde is. Het biedt ouders de mogelijkheid om onderwijs te kiezen dat dicht bij hun eigen levensvisie ligt De Wob is niet de Grondwet! - Hoofdinhoud. maandag 25 januari 2021, 13:00, Solke Munneke. Het rapport Ongekend Onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) 1 kwam aan als een mokerslag, en resulteerde in de val van het kabinet Rutte

 • Festool ROTEX 150 FEQ.
 • Vader zoon weekend 2020.
 • Vorming eicellen.
 • Google Books.
 • Pruiken en revoluties Schooltv.
 • British American Tobacco merken.
 • Wachttijd KNO antonius Ziekenhuis.
 • Gülenisten Nederland.
 • Komodovaraan weetjes.
 • Geloof in God.
 • Elite models Amsterdam.
 • Gratis inwoning.
 • Uk sport news.
 • HBC tennis.
 • Outdoor Limburg.
 • Steel look schuifdeur.
 • Acne Studios London.
 • Hedera allergie behandeling.
 • Diffusierestrictie MRI betekenis.
 • Amalia outfit.
 • Vaillant auroTHERM.
 • Kip met gember en kokosmelk.
 • Google Maps heelal.
 • Vw Portal login.
 • Engelse sleutel maten omrekenen.
 • Goedkope vitrinekast ikea.
 • Digitale handteller.
 • UV filter op lens bevestigen.
 • Ongeval E411 gisteren.
 • P2000 Bocholtz.
 • Zekeringkast bekabelen.
 • Giftdomain site.
 • Geloof in God.
 • Roofvogels weren.
 • Tongbrekers Instagram.
 • Art schoenen Utrecht.
 • Willem 2 U19.
 • Saint Basics Sale.
 • Recept met tofu en rijst.
 • Klinische psychologie vppk.
 • Hotel met zwembad Rotterdam.