Home

Weddeschalen Gemeentepersoneel 2021

6 1. Over de salarisschalen A. Niveaus en graden In de Vlaamse lokale besturen wordt gewerkt met vijf niveaus: van E tot A. Binnen de ni-veaus D tot A wordt er telkens een onderschei In 1993, onder inpuls van Theo Kelchtermans zagen de 'krachtlijnen Kelchtermans' het licht. Ze verwijzen naar een samenhangend personeelsbeleid bij de lokale besturen. Dit sectoraal akkoord bevat de herziening van de weddeschalen en is tot op heden van kracht bij lokale besturen: gemeenten & OCMW's

De brutojaarwedde van een administratief deskundige (schaal B1) met 5 jaar nuttige anciënniteit (indexeringscoëfficiënt sinds 1 april 2020 = 1,7410 ): € 18.152 x 1,7410 = € 31.602,63. De geïndexeerde brutomaandwedde krijg je door je brutojaarwedde door 12 te delen 23 16.000 1981,20 2020,93 2061,33 24 16.000 1981,20 2020,93 2061,33 25 16.150 1999,77 2039,88 2080,66 26 16.150 1999,77 2039,88 2080,66 27 16.550 2049,30 2090,40 2132,19 . Weddenschalen bij LRB - oktober 2008 15 D1 jaarbedrag niet geïndexeerd maandbedrag index 1. De weddeschalen voor contractuelen en statutairen zijn dezelfde. Je krijg periodiek een tussentijdse verhoging. Dat is je geldelijke anciënniteit. Het gaat hier doorgaans om werkelijk verrichte diensten. Voor diensten die je in een lager niveau verricht hebt, kan je anciënniteit herberekend worden Voor gemeenteambtenaren geldt de salaristabel die is opgenomen in bijlage IIa. Deze bestaat uit 20 schalen, met elk 11 periodieken. De schalen lopen van 1 tot en met 18 en kent voor schaal 10 en 11 een extra ingevoegde schaal, schaal 10A en 11A

Hieronder vindt u de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor gemeenteambtenaren. Per 1 januari 2020 is de Wnra van kracht en de genormaliseerde cao gemeenten vanaf 2020 van toepassing. De CAR-UWO is daarmee vervallen. Materiële rechten en plichten uit de CAR-UWO zijn omgezet naar de cao Aanvraagformulieren. Loonschalen 01/2021 Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095. Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2021. Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de weddeschalen van het provincie- en gemeentepersoneel. (NOTA : Opgeheven voor het personeel van de openbare brandweerdiensten en het personeel van de gemeentepolitie bij KB 1994-06-20/33, art. 5;, de 25 juin 199 Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 2 augustus 2012 wordt de beslissing van 28 juni 2012 w - Id. vLex: VLEX-341935

Gemeentepersoneel dat in 2020 met pensioen ging krijgt bezoek 11/01/2021 om 15:07 door Bert Feys Schepen Geert Vanthuyne geeft een geschenk aan Danny Beernaert Cijfers zijn op basis van de huidige index. De meest recente aanpassing van de index was in maart 2020. De bedragen worden berekend op basis van de coëficient 1,7410 CAO. De cao Politie 2018 - 2020 loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Onderhandelaarsresultaat vervroegde uittreding, capaciteit en politieonderwijs - arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 - 2020

 1. De weddeschalen die van kracht zijn bij de inwerkingtreding van het besluit van 4 mei 2017 d.w.z. op 01/01/2018 worden per niveau gekoppeld aan de verschillende rangen die in elk niveau zijn voorzien en waarbij de bestaande codes 1, 2, 3 en 4 respectievelijk gelijkgesteld worden met de rangen 1, 2, 3 en 4
 2. 11 september 2020 Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden. Brief 19 juni 2020. Ledenraadpleging Cao SW 2020. Brief 8 mei 2020. Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020. Brief 4 juli 2019. Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019. Brief 18 september 2018. Meer brieven en publicaties over cao-onderhandelingen; Zie ook.
 3. Inwonersaantal gemeente. Percentage van parlementaire vergoeding bruto jaarwedde burgemeester (100%) geïndexeerde burgemeesterswedde per 1.04.2020
 4. istratief deskundige functies, staffuncties en sociaal/paramedische medewerkers. B4-B5: diverse afdelingsverantwoordelijken en informatici: BV1-BV2-BV3: bachelor verpleegkundigen.
 5. Het besluit betreffende de bezoldigingsregeling en de weddeschalen treedt in werking op 30 juni 2020. De overige besluiten treden in werking op 30 juni 2018. In een brief van 5 mei 2017 werd aan de gemeenten gevraagd om de vragen met betrekking tot de implementatie van deze besluiten aan BPL op te sturen
 6. 01-01-2020: 1 procent salarisverhoging 01-07-2020: 1 procent salarisverhoging 01-10-2020: 1 procent salarisverhoging dec-2020:uitkering saldo IKB. Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties. Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen. Akkoord CAO gemeenten 2011-2012 . Premies. Pensioenpremie per 01-01.

Weddeschalen met anciëniteit volgens de wet kelchtermans

 1. g als geschoold werkman B bij het Waterbedrijf met ingang van; 1 oktober 199
 2. 02 Februari 2020 Bejubeld n verguisd: de index, die mee uw loon bepaalt, bestaat 100 jaar De index, het systeem waarbij de lonen en uitkeringen aangepast worden aan de levensduurte, viert dit jaar zijn 100e verjaardag
 3. g. Contacteer on
 4. Hoofdstuk I Algemene bepalingen. art. 143 [De hoofdstukken II tot IV en hoofdstuk VI van deze titel zijn toepasselijk op het personeel bedoeld in [art. 24 van de gecoördineerde Grondwet (Ord. 17.07.2020, B.S. 30.07.2020)], in zover de wetten, de decreten, de verordeningen en de besluiten op het onderwijs hiervan niet afwijken

A. De weddeschalen B. De premie voor operationaliteit en onregelmatinge prestaties C. Toelage voor het uitoefenen van een hogere functie D. De diplomatoelage wordt een specialisatietoelage E. De prestatievergoeding, diplomatoelage, erkentelijkheidstoelage en toelage voor onregelmatige prestaties voor vrijwilligers 6 8 11 13 17 19 22 27 29 30 31. Indexverhoging vanaf 1 april 2020. In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Vanaf 1.04.2020 is er dan ook een indexverhoging van de brutolonen met 2%. De index is dan 174,10%. Je kan de weddeschalen aan de nieuwe index voor jouw statuut via onderstaande links consulteren indexatie op 1 januari 2020 bedraagt 0,71%. Ook de werkelijke toegepaste wedden die hoger liggen dan de minima van de weddenschaal moeten worden geïndexeerd met 0,71%, desgevallend begrensd tot het eindbedrag van klasse 8, namelijk 4.720,44 EUR. Onderstaand vind je de nieuwe baremalonen geldig vanaf 1 januari 2020. Klasse Jaar anciënnitei Sociaal Handvest: 6 besluiten i.v.m. gemeentepersoneel verschenen! Met enkele maanden vertraging verschenen eind juni de 6 uitvoeringsbesluiten bij de ordonnantie van 27 februari 2014. De besluiten hebben betrekking op de bezoldigingsregeling en de weddeschalen, de evaluatie van de wettelijke graden, de opleiding, de niveaus, rangen en graden, de evaluatie en tot slot de aanwerving.

De indexatie op 1 januari 2020 bedraagt 0,71%. Ook de werkelijke toegepaste wedden die hoger liggen dan de minima van de weddenschaal moeten worden geïndexeerd met 0,71%, desgevallend begrensd tot het eindbedrag van klasse 8, namelijk 4.720,44 EUR. Onderstaand vind je de nieuwe baremalonen geldig vanaf 1 januari 2020 Betaald ouderschapsverlof (Gemeentepersoneel (CAR-UWO)) Het was tot nu toe alleen mogelijk om het aantal uren betaald ouderschapsverlof voor de gehele periode te boeken. Vanaf nu is het mogelijk om ook uren per week in te voeren in de looncomponent van de uren of door gebruik te maken van ouderschapsverlof via het rooster (vanaf Profit 15) Arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel. Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking en sindsdien valt gemeentepersoneel niet meer onder de CAR-UWO maar onder de Cao Gemeenten. Omdat de inwerkingtreding van de Wnra is uitgesteld voor veiligheidsregio's,. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het gemeentepersoneel., de 4 mai 201 Cao Gemeenten De Cao Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. Op deze website staat de officiële tekst en de bijlagen van de Cao Gemeenten

Weddeberekening Fedwe

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 okt 2020 om 18:34. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Elektrische fietsen voor alle gemeentepersoneel. Posted on 18 april 2020 Ralph Iliano. Het personeel van de gemeente kan binnenkort gebruik maken van een elektrische fiets, en dat voor 10 euro per maand. Ze moeten wel 60% van hun woon-werkverkeer met deze fiets afleggen Eindejaarstoelage uitbetaald op 15 december 2020. De eindejaarstoelage wordt dit jaar uitbetaald op dinsdag 15 december. Schrijf in voor vakantieopvang kerstvakantie. Er is vakantieopvang in Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen van maandag 21 december tot en met donderdag 24 december 2020 Het gemeentepersoneel dat in 2020 met pensioen ging in Hooglede, werd op zaterdag 16 januari verrast met en serenade en een oorkonde

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020. Toon relaties in LiDO Wet veiligheidsregio's; Maak een permanente link Wet veiligheidsregio's; Toon wetstechnische informatie Wet veiligheidsregio's; Vergelijk met een eerdere versie Wet veiligheidsregio's; Druk de regeling af Wet veiligheidsregio's; Sla de regeling op Wet veiligheidsregio' De weddeschalen zijn vastgesteld voor de verschillende geldelijke statuten van toepassing op de overheidssector. Een weddeschaal wordt geïdentificeerd door een index. Die bestaat meestal uit een combinatie van letters en/of cijfers die verwijst naar de hiërarchische structuur die eigen is aan de instelling of het type instelling in de overheidssector waar deze schaal van toepassing is -> Verhoging aanvullende vergoeding vanaf 1/1/2020 : van 80 -> 90 € voor systeem 4/5, 55 jaar; van 100 -> 110 € voor het systeem HT 57; Noot : voor de werknemers die al in deze systemen zitten en een vergoeding hadden van 80 of 100 €, zal dit ook worden opgetrokken. c) verlenging cao landingsbaan vf 50 jaar (4/5 - zonder uitkering

Weddeschalen Fedwe

Voor 2020 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen: Nieuwjaar: woensdag 1 januari 2020; Paasmaandag: maandag 13 april 2020; Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020; O.L.H. Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020; Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020; Nationale Feestdag: dinsdag 21 juli 2020 Vertalingen van het woord WEDDESCHALEN van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van WEDDESCHALEN in een zin met hun vertalingen: Bijlage- Conversietabel van de nieuwe weddeschalen . Oppositie steunt gemeentepersoneel met pralines; Oppositie steunt gemeentepersoneel met pralines. steun, ambtenaar, gemeentehuis, inspraak, groepsgeest, betrokkenheid, motivatie. LENNIK Op 10/01/2021 om 09:25. LENNIK Voor veel mensen was 2020 een minder goed jaar,. Als u voor 1 juli 2020 stopt met telewerken, eindigt de vergoeding op de gebruikelijke wijze. Inrichting thuiswerkplek. U kunt in 2020 gebruikmaken van de IKB-regeling voor de inrichting van uw telewerkplek tot maximaal 1.815 euro per 5 jaar. Dit bedrag is onbelast omdat het in 2020 is toegewezen aan de zogeheten vrije ruimte van de.

In de loop van 2020 gingen 14 personeelsleden van het gemeentebestuur met pensioen. De traditionele afscheidsreceptie in het stadhuis kon omwille van de COVID-pandemie niet plaatsvinden maar is verplaatst naar eind 2021. De ex-werknemers krijgen van het gemeentebestuur wel al een afscheidsgeschenk. Dit jaar konden z In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node krijgt iedereen die voor de gemeente werkt een coronapremie van 500 euro. De burgemeester wil daarmee het gemeentepersoneel bedanken voor wat ze tot nu toe allemaal gedaan hebben tijdens de coronacrisis De gemeenten die in uitvoering van het sectoraal akkoord 2000/2001 de weddeschalen hebben verhoogd met 2% voor het personeel van de gemeenten en de OCMW's ontvangen een subsidie. Deze subsidie wordt toegekend met het oog op de gedeeltelijke financiering, voor de periode van 1 januari tot 31 december 2020, van de verhoging van de weddeschalen van de personeelsleden van de plaatselijke. a) Elk personeelslid krijgt in 2020 een forfaitaire premie. Elk personeelslid waarop het protocol van toepassing is zal eenmalig een premie van 500 euro bruto krijgen (geïndexeerd maar exclusief werkgeversbijdragen). Deze eenmalige premie zal in de loop van december 2020 of in januari 2021 worden uitbetaald

Het besluit betreffende de bezoldigingsregeling en de weddeschalen treedt in werking op 30 juni 2020. De overige besluiten treden in werking op 30 juni 2018. Brussel Plaatselijke Besturen houdt zich ter beschikking om vragen hieromtrent te beantwoorden Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt, o.a. het decreet over het lokaal bestuur. Dit voorontwerp wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners

Schaalindelingen en tabellen CAR-UW

20.11.2020 Dit noemen we 'perequatie'. Sinds 2009 gebeurt deze tweejaarlijkse aanpassing op basis van perequatiekorven volgens de verschillende sectoren binnen de openbare diensten Salarisschaal 501 geldig van 01/04/2020 tot 31/12/2020 ; vastbenoemd; tijdelijk ; Omschrijving LERAAR-LICENTIAAT GEAGGREGEERDE (RICHTGR Minimum leeftijd 24 Minimumsalaris 21791,73 Maximumsalaris 38427,59. Anciënniteit Bruto jaarsalaris 100% Maandsalaris Haard Standplaats FOP VGZ Werkbonus Belastbaar; 0: 21791,73: 3161,62: 0,00 0,00: 237,12 237,12

Cao en salarisschalen gemeenten voor 202

 1. Werkgevers (VNG en WSGO) en vakbonden hebben op 13 november de inzetten uitgewisseld en toegelicht. Aan beide kanten van de tafel liggen er stevige ambities voor de nieuwe cao. De partijen zullen flinke stappen moeten zetten om tot een akkoord te komen. Werkgevers gaan zich inspannen om op korte termijn een nieuw akkoord voor 2021 te bereiken
 2. Nieuws: Vlaamse geregionaliseerde sectoren - Rapportering januari 2021: Op 9 november 2020 ondertekende de sociale partners een nieuwe cao over de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd. Deze cao heeft tot doel om te kunnen nagaan hoe het door de overheid beschikbare gestelde IFIC budget zich.
 3. De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn vrijdagavond tot een akkoord gekomen over de cao voor gemeentemedewerkers. De deal bestaat hoofdzakelijk uit een loonsverhoging van 6,25 procent in vier stappen, vanaf oktober tot en met 2020. Per 1 oktober stijgen de lonen met 3,25 procent

Het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat is de gemeente. Bij het ontstaan van de Belgische staat in 1831 waren er 2 739 gemeenten. Vandaag zijn er nog 581 gemeenten Gemeentepersoneel dat in 2020 met pensioen ging krijgt bezoe (Moorslede) - Het Nieuwsblad. Posted on January 11, 2021 by !nieuwsblik! January 11, 2021. Gemeentepersoneel dat in 2020 met pensioen ging krijgt bezoe (Moorslede) Het Nieuwsblad. Lees verder bij de bron van het artikel Geen nieuwjaarsreceptie, maar wel geschenkmand voor Bevers gemeentepersoneel. Beveren Het nieuwe jaar inzetten gebeurde dit jaar voor iedereen met stille trom. Ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Read the latest magazines about Weddeschalen and discover magazines on Yumpu.co

gewestelijke weddeschalen liggen thans 13,93 % hoger dan de plaatselijke (i.e. gemiddeld 178,45 euro per maand). Een werknemer van niveau E verdient gemiddeld 1.200 euro netto per maand. Bovendien zijn de weddeschalen voor niveau E, D en C bijna tien jaar onveranderd gebleven en voor niveau B en A bijna vijftien jaar Autodeel Award 2020 voor Amsterdam en Schouwen-Duiveland . 08-12-2020. Negen elektrische deelauto's zijn overdag beschikbaar voor dienstreizen van gemeentepersoneel en omgevingsmanagers. 's Avonds en in het weekend worden ze gebruikt door inwoners van de dorernen Op grond van de politie-CAO 2018/2020 worden met ingang van 1 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 juli 2020 drie structurele loonsverhogingen procent doorgevoerd - de eerste uiteraard met terugwerkende kracht Regelen van de rechtspositie van het personeel, arbeidsreglement, personeelsstatuut, arbeidscontracte de weddeschalen van het provincieen gemeentepersoneel en de bijlagen laatst gewijzigd bij het - koninklijk besluit van 15 juli 1991, houdt op van toepassing te zijn op het personeel bedoeld bij artikel 1, op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit

Zelzate laat gemeentepersoneel wandelen Luc van Waesberghe, de schepen van Sport in Zelzate, daagt samen met de Sportdienst het gemeentepersoneel uit om te wandelen. 7500km in totaal, of het aantal kilometer heen en terug naar de verbroederingsgemeenten van Zelzate Hieronder vindt u een overzicht van de reglementen , goedgekeurd door de gemeenteraad. De informatie staat gerangschikt volgens datum van goedkeuring. De goedgekeurde reglementen kan u hier raadplegen zo lang ze van toepassing zijn. Daarna worden ze verwijderd. Reglement Datum goedkeuring Datum bekendmaking Goedkeuring politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

loonschalen PC 200

wedde gemeentepersoneel - vLe

Op 01/07/2020 komt er voor de middenkaders een aanpassing aan de weddeschalen. Net zoals de B5 zullen de weddeschalen M4 en M5 aangepast worden. Alle generieke CALog B bekomen een weddeverhoging van 3,1%. Vanaf 01/11/2022 opent voor alle medewerkers het recht op maaltijdcheques Gemeentepersoneel in het zonnetje. 204. 0 . by marnix. januari 7, 2020januari 7, 2020. Maandag kregen personeelsleden van de gemeentediensten lofwoorden en applaus. Voor vier personeelsleden stond een fles champagne klaar voor hun 10 jaar dienst: Sarah Barbe, Geert Huysentruyt, Arne Desmet en Lisa Lamblin Eindejaarstoelage 2020. De eindejaarstoelage zal uitbetaald worden op vrijdag 18 december 2020. Informatie over de berekening van de eindejaarstoelage vindt u hier De lonen gaan in vier stappen omhoog: per 1 oktober 2019 met 3,25%, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober. Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige uitkering van 750 euro

weddeschaal gemeentepersoneel - vLe

Op 1 januari 2020 wordt salarisschaal 3 een periodiek korter en anders vernummerd. Lagere of hogere schaal. Uw werkgever kan u ook een hoger salaris in de voor u geldende salarisschaal toekennen. Bijvoorbeeld als u over relevante werkervaring beschikt. In sommige situaties kunt u in een lagere salarisschaal worden ingedeeld In september 2020 is een nieuwe bevraging gestart, Gemeentemonitor 2020. De bevraging wordt via een steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 17 jaar en ouder in 287 Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden worden gelijktijdig bevraagd in het kader van de Stadsmonitor Vervallen en verjaren vakantie. Wettelijke vakantieuren vervallen De wettelijke vakantieuren (144 uur per jaar voor een voltijder) die in een jaar niet zijn opgenomen, vervallen 12 maanden na het einde van het kalenderjaar, tenzij de ambtenaar tot dat moment om medische redenen niet in staat is geweest deze vakantie op te nemen, of dit vanwege dienstbelang niet mogelijk is geweest Salariëring Gemeentepersoneel oktober 2020; 4.3. Voorlopige gunning aanbesteding beschermd wonen 2020 Collegevoorstel Voorlopige gunning aanbesteding beschermd wonen 2020; Brief aan de raad Voorlopige gunning aanbesteding beschermd wonen 2020.

Gemeentepersoneel dat in 2020 met pensioen ging krijgt

13 NOVEMBER 2020. - Besluit van de de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het gemeentepersoneel. Gepubliceerd op : 30-06-2017 rangen en graden van het gemeentepersoneel Gepubliceerd op : 30-06-201 De barema's voor het onderzoekskader zijn weergegeven aan de index (174,10%) geldig vanaf april 2020. BAREMA 50; BAREMA 51; BAREMA 52; BAREMA 53; BAREMA 54; BAREMA 55; BAREMA 56; BAREMA 57 Overzicht loonindexaanpassinge Bij het gemeentepersoneel van Liedekerke werd eind vorige week een coronabesmetting vastgesteld. Alle werknemers van de dienst werden daarop in quarantaine geplaatst en aan een COVID-test onderworpen. Daaruit is gebleken dat het om een geïsoleerd geval gaat en dat verder niemand besmet werd. De. 27/04/2020 PersoPoint heeft een nieuwe loonmotor die de wedde berekent op basis van de weddeschaal, de aan- en afwezigheden, de gezinssamenstelling, . Een nieuwe weddefiche is ook beschikbaar

Cao en salarisschalen politie voor 2021 - Ambtenarensalaris

Stein zet gemeentepersoneel in als extra handhavers. 09-04-2020 om 10:58 door Nick Bruls. Print. Foto ter illustratie. Afbeelding: ANP. Delen. Tweet. LinkedIn Beekbeemden vergeet niet en laat niet vergeten. We zitten midden in de kerstvakantie en toch hebben leerlingen en personeel van de school Beekbeemden ervoor gezorgd dat heel wat mensen ook nu nog aan hen denken.Ze hadden immers mooie kaarten gemaakt en mee naar huis genomen Aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel. Datum bekendmaking woensdag 23 september 2020. Datum besluit donderdag 17 september 2020. Vaststelling gemeentelijke dotatie aan de politiezone 2020. Datum bekendmaking maandag 25 november 2019. Datum besluit dinsdag 19 november 2019 Beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. 5. De Legesverordening 2020 laatstelijk gewijzigd op 29-06-2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing Wat is de betekenis van gemeentepersoneel? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord gemeentepersoneel. Door experts geschreven

Cao-onderhandelingen VN

 1. Datum besluit: 17 december 2019. Datum publicatie: 23 december 2019. Datum inwerking: 1 januari 2020. Goedkeuren arbeidsreglement gemeentepersoneel met ingang van 1 januari 2020
 2. Vaststellen en berekenen van de remuneraties, wedden en lonen, maaltijdcheques, pensioenen, vakantiegelden en eindejaarstoelagen
 3. 25 JUNI 1990. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de weddeschalen van het provincie- en gemeentepersoneel. Dossiernummer : 1990-06-25/34; Nota ; Gewijzigd bij KONINKLIJK BESLUIT van 15-07-1991 gepubl. op 30-08-1991 Gewijzigde art. : 2N2 Van.
 4. g - van toepassing vanaf 1 januari 2020. Download in PDF-formaat Sociaal Fonds van het APCB - Stuiversstraat 8 - B-1000 Brussel.
 5. istraties: kies je onderwijsniveau of - secto
 6. Goed nieuws voor het gemeentepersoneel in Scherpenheuvel-Zichem. Een maand geleden lanceerden we ook in Tielt-Winge hetzelfde voorstel. Tot nu toe viel dit in dovemansoren, maar in Scherpenheuvel heeft het ook een jaar geduurd
 7. Offici?le site van de gemeente Olen met nieuws, activiteitenkalender, informatie over de diensten en een e-loket

Basiswedde Lokaal Bestuur Vlaandere

» tief gemeentepersoneel in dienst bij ons bestuur, waarin deze hun » ontevredenheid mededelen over de toepassing der weddeschalen van be­ » paalde functies, van het stadsbestuur en haar agglomeratie, t.o.v. deze » der omliggende kleine en middelgrote gemeenten ; gelet op de motie in Schepen: Valentine Delwart. Adres: Beeckmanstraat 87 Tel.: 02/348.67.58 personnel@uccle.brussels. De Personeelsdienst houdt zich bezig met het beheer van het gemeentelijk administratief personeel, met het personeel van de gezondheids- en bijstandsdiensten, het personeel van de bibliotheeken, de werklieden, het technisch personeel, het personeel van de Informaticadienst, de onderhoudsdienst, de. GEMEENTEPERSONEEL - PERSONEELSFORMIET/ADMIN. STATUUT - 4: BUYDENS, P.: Amazon.nl. Selecteer uw cookievoorkeuren. We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te. Indien u een simulatie van uw wedde wenst te bekijken, dient u de module Wedde_Simul_Trait.xls te downloaden. Procedure: Via het startmenu kiest de gebruiker, na de taalkeuze, een vooraf geprogrammeerde simulatie indien hij niet vertrouwd is met de weddematerie, hetzij als Calog-personeelslid, hetzij als operationeel personeelslid

Weddeschalen Moten

Deze moeten nog geïndexeerd worden (x 1,7410 aan het huidige indexcijfer dat geldt vanaf 1 april 2020). De salarisschalen voor het specifieke OCMW-personeel (zoals bv. verzorgenden en verpleegkundigen) zijn niet opgenomen in het Rechtspositiebesluit Gemeentepersoneel, maar wel terug te vinden in het Rechtspositiebesluit OCMW-personeel van 12 november 2010 Rechtspositieregeling gemeentepersoneel + OCMW-personeel §2 Nazareth Versie 10-2018 Pag. 3 / 196 Afdruk van 11/02/2020 Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden onder welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars niet geoorloofd. Afdeling IV 2020. Onderhavige beslissing vervangt bij zijn inwerkingtreding het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2018 houdende rechtspositieregeling gemeentepersoneel - vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017). Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. Namens de gemeenteraad, De algemeen directeur, Serge Ronss Sophie Wilmès (MR) op 2 april 2020. Uit berekeningen van het ministerie van Buitenlandse zaken blijkt dat vrouwen in alle topfuncties en hogere weddeschalen flink ondervertegenwoordigd zijn

Besluiten 2017 betreffende het gemeentepersoneel — Nederland

MAHA Analyse 2020 26e editie sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen in België Lees meer 18.11.2020 Rode Neuzen Dag Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van Belfius, VTM, Qmusic en Het Laatste Nieuws, focust dit najaar opnieuw op de weerbaarheid van jongeren. Lees meer 03.11.2020 De zilveren economi 31-03-2020: 2 uur: Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie: Lees meer 28-04-2020: 2 uur: Zorgvolmacht als sluitstuk van vermogensplanning: Lees meer 12-02-2020: 2 uur: Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules: Lees meer 15-05-2020: 2 uur: M&A risicomanagemen Rechtspositieregeling gemeentepersoneel. Datum bekendmaking vr 25 sep 2020. Rechtspositieregeling OCMW-personeel. Datum bekendmaking vr 25 sep 2020. Sorteren op. Datum bekendmaking aflopend Datum besluit aflopend Archief. 2020; 2018; Sitemap. Bestuur en beleid. gemeentepersoneel - 2 geldelijk statuut: buydens, p.: amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Rechtspositieregeling gemeentepersoneel_30.01.2020 [1,8Mb] (pdf) Rechtspositieregeling OCMW-personeel - aanpassing_RVMW300120 [80,6Kb] (pdf) Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - aanpassingGR300120 [96,3Kb] (pdf) OCMW-personeel - rechtspositieregeling - wijziging in aanmerking komende beroepservaring voor functies in knelpuntberoepen [92.

Zitting van 21 december 2020 Gemeentepersoneel: selectie één voltijdse contractuele betrekking deskundige onderwijs en Huis van het Kind B1-B3 (38/38) - kandidaturen - goedkeuring BESLUIT: Met éénparigheid van stemmen. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de kandidaturen voor een selectieprocedure Het jaar 2020 zal in de geschiedenisboeken prijken als het jaar waarin het akelig en smerig coronavirusje ons uit elkaar trok. Het gemeentebestuur had graag alle Oosterzelenaars uitgenodigd voor de nieuwjaarreceptie. Jammer dat het nieuwjaarsvolksfeest door de coronacrisis begin januari 2021 niet kan doorgaan. En uiteraard wordt ook de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel gecanceld. WINSCHOTEN - Het ontwerpteam van het nieuwe gemeentehuis van Oldambt in Winschoten is bekend. De architect die het gebouw ontwerpt is DP6 architectuurstudio uit Delft. Nelissen ingenieursbureau uit Eindhoven is de installatieadviseur. Dat is de uitkomst van de Europese aanbesteding die de gemeente medio mei dit jaar gestart is. Wethouder Erich Wünker kijkt uit naar

 • Gemeente Kampen handhaving.
 • Tijdelijke woning huren Noord Holland.
 • Honda VT 750 S.
 • Modern mantelpakje.
 • Gemeente Sliedrecht afspraak maken.
 • Halve Windsor knoop.
 • Welke kleur past bij Ral 7032.
 • Sprookjes spellen.
 • N11 afgesloten 2019.
 • Oogmeting Utrecht.
 • Apple Developer Program membership.
 • Annie M.G. Schmidt wiki.
 • Beste zaklamp onder 100 euro.
 • Samsung naar MacBook.
 • Neymar vriendin 2019.
 • Graafschap College diploma uitreiking.
 • Kahlil Gibran over de dood.
 • Noord oosten.
 • Malaria tropica map.
 • Casteren hond bijwerkingen.
 • The Wedding Planner cast.
 • Catawiki Groningen.
 • Hulst gemeente.
 • IPhone 8 Apple.
 • Oompa Loompa doopity doo.
 • Alien vs Predator.
 • Hallux valgus operatie Meander.
 • Spotify play music.
 • Mezcal kopen.
 • Lijn tattoo betekenis.
 • Barbara Sinatra.
 • Chicco buikdrager EasyFit review.
 • Film Sinjorenbloed.
 • Twin peaks limited.
 • Trappen van vergelijking chic.
 • BREEAM database.
 • Inductie fornuis Expert.
 • Nationaal dier Canada.
 • Kat socialiseren met hond.
 • Tomatensoep vegetarisch.
 • Marc Brouwers bedrijf.