Home

Niet volgens protocol handelen

Afwijken van een protocol kan (niet alle patiënten passen in hetzelfde protocol), indien met rede en gedocumenteerd. Het zonder reden afwijken van een protocol is slechte zorg. Hoewel een richtlijn en een protocol verschillend gedefinieerd zijn, groeien zij in de praktijk in vorm naar elkaar toe Niet alleen als het gaat over ingewikkelde protocollen, maar ook bij meer dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld of je valpreventie in gaat zetten en welke vorm dan. Of wanneer een mevrouw haar gebit graag in Steradent wil in plaats van droog in een bakje, omdat ze dat al 30 jaar op die manier doet Protocol: - geeft aan hoe de zorgverlener moet handelen; - geeft stap voor stap aan op welke wijze een bepaalde handeling/zorgverlening dient plaats te vinden; - vrijheid in protocol betreffende handeling is beperkt

Evidence-based practice: hoe werken we op ons best

Het proces van het probleemoplossend handelen is in het protocol ERWD gevisualiseerd in het drieslagmodel (zie afbeelding uit besproken boek). Hoeveel moet je betalen? Terug naar het voorbeeld uit de inleiding: De leerling met antwoord € 5,- heeft gedaan 3 + 2 = 5 Protocollen kunnen nooit het handelen geheel vastleggen. Ze hebben een principieel beperkte reikwijdte. Afwijken van een protocol mag niet zomaar. 'Evidence Based' wil zeggen dat er volgens een beschreven methode grondig is gezocht naar wetenschappelijke literatuur In deze nieuwe versie van het Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer (LPLHB 3.0) zijn de levensreddende handelingen die de brandweer bij een slachtoffer toepast, weergegeven in protocollen. Het handelen volgens protocollen is al geruime tijd bekend binnen de brandweer. De eerste druk van het LPLHB verscheen namelijk al in 2004

Praktijken handelen nog te veel vanuit de angst voor een bezoek van de IGZ. Echter, door meer te handelen vanuit eigen perspectief zullen de maatregelen en veranderingen van grotere toegevoegde waarde zijn voor de praktijk zelf. Je doet het niet meer 'omdat het moet', maar 'omdat we er beter van worden' Protocollen Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten . Protocollen MTH versie 2017 2 Zo niet, werk dan de volgende Leeg de bak 1x per dag en verwerk het volgens protocol huishoudelijk schoonmaken en indien van toepassing steriliseren

Blog: Protocollen en praktijk: een prachtige combinatie

Het klopt dat beademen tijdens de training nog steeds verplicht is om gecertificeerd te worden. Zolang dat volgens het protocol gebeurd neemt dat niet direct een verhoogd risico met zich mee voor besmetting. Het brancheprotocol schrijft voor dat na elke cursist de longen van de pop vervangen worden Een protocol stack (stapel van Gebruikerapplicaties handelen uit gewoonte enkel de bovenste lagen af (zie ook OSI-model). Protocol stacks worden veelal, tijdens een praktische implementatie, verdeel in drie voornamelijke secties voor media, de basisprotocollen zullen elkaar niet direct aanspreken Handelen volgens een protocol. Welke protocollen dragen bij aan de kwaliteitszorg? Elk groepje gaat een protocol onderzoeken op het gebied van: •Veiligheid •Wonen en huishouden •Hygiëne •Een medische handeling •Een ergonomische handeling. Verdeel de klas over groepjes. Opdracht per groep: •Maak een poster met daarop de stappen uit. Je doorloopt immers volgens een vast patroon de stappen van die methodiek. In het geval van trainingen is de methodiek het protocol. Dit protocol biedt houvast en een mooie basis voor methodisch handelen. Het is echter niet genoeg: er zijn trainers die netjes volgens het protocol werken, zonder dat zij methodisch handelen

Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, volgens de Arbeidsinspectie 2. (niet) handelen van personeel 3. anders (leg uit bij 12) 1. verkeerd gebruik materiaal 2. defect materiaal 3 Het percentage verpleegkundigen dat helemaal handelde volgens het protocol lag destijds op 19%. Dit onderzoek was een herhaling daarvan, in grotendeels dezelfde ziekenhuizen.' Uit de Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden bij parenterale geneesmiddelen medicijnverstrekking en medisch handelen en indien er in de betreffende situatie volgens dit protocol is gehandeld. Strafrechtelijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid is niet te verzekeren. Wel kan de school zich vrijwaren van strafrechtelijke vervolging wegens mishandeling of nalatig handelen. In dat geval moet d medisch handelen indien de school een protocol heeft voor medicijnverstrekking en medisch handelen en indien er in de betreffende situatie volgens dit protocol is gehandeld. 5.3 Strafrechtelijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid is niet te verzekeren. Wel kan de school zich vrijwaren va

 1. protocol toediening geneesmiddelen (ziekte en medisch handelen) omdat het protocol niet alleen over geneesmiddelen gaat. Zo kunnen medewerkers informatie makkelijker vinden. - De opbouw van de informatie is gewijzigd: Onderwerp Plaats in versie 1.0 Plaats in versie 2.0 Werkwijze bij zieke kinderen Apart document Hoofdstuk
 2. In het geval van een nieuwe Command, moeten we dit volgens protocol, persoonlijk afleveren. In the event of a change in command, protocol requires us to deliver this personally. Hoofdcommissaris, dit is niet volgens protocol, maar ik moet u persoonlijk zeggen wat er gebeurd is
 3. Wanneer er in dit document over methodisch handelen wordt gesproken, dan bedoelen we daarmee handelen volgens een interventie, die een bepaalde methodiek behelst. Een methodiekhandleiding, protocol of draaiboek is een document waarin naast de aanpak ook nauw samenhangende onderwerpen als het doel, de doelgroep en het probleem
 4. gegeven. Beide stukken kunnen dus niet los van elkaar gezien worden. We maken in dit protocol onderscheid in slapen voor 0 -2 jaar en slapen voor 2-4 jaar. Bij slapen voor 0-2 jarigen is het handelen vooral gericht op het voorkom en van wiegendood. Hierin is het van wezenlijk belang dat handelen volgens het beleid levensreddend kan zijn
 5. Volgens het protocol mag je dit middel alleen toedienen bij hemodynamische instabiliteit. Maar als iemand met een complexe breuk van drie hoog naar beneden moet, geef ik het ook. De maximale dosering fentanyl die het protocol voorschrijft, werkt dan niet. Officieel mag je iemand dan maar 1 microgram per kilogram geven

Het rekenproces in de rekenles - protocol ERW

Altijd handelen volgens protocol?Een verpleegkundige raakte bij het aanbrengen van een infuus bij een patiënt een zenuw in de pols onder de duim. Had ze toen dit gebeurde, conform protocol, een a.. mogelijk is staan we niet afwijzend tegenover het uitvoeren van medische handelingen (mits de schoolleider en de betrokken leerkracht erachter staan). Echter, het uitvoeren van medische handelingen op school brengt ook risico's met zich mee. Het is daarom van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken protocol 1 Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige ongevallen onverwijld (zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur) aan de Inspectie SZW te melden (telefonisch bereikbaar via ). ). Daarvoor is het van belang om te weten: - Wat. Hij legt uit dat ze volgens een protocol helemaal niets mogen vragen, alleen observeren en handelen. Het was juist goed dat ik meteen had gezegd dat ik mijn benen niet voelde, dat had hij dus wél gehoord. Ik leg hem uit dat ik hem nogal rustig vond overkomen handelen op scholen* Medewerkers begeven zich op een terrein waar ze niet voor gekwalificeerd zijn. aangetoond dat volgens het protocol ^medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen _ is gehandeld. 7 Bijlage 1 Toestemmingsformulier ziek op school .

Dit protocol is opgesteld volgens richtlijnen van de GGD Waar ouders staat, Daarom geeft LVO in dit protocol aan hoe scholen in deze situaties kunnen handelen. Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen. een personeelslid niet deskundig is om een juiste diagnose te stellen Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen Leerkrachten begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Als zich ten gevolge van een medische handeling toch een calamiteit voordoet, handel dan volgens de richtlijnen van Bijlage 1. De klaagster stelt dat zij eerder zorgen heeft geuit over het bolle buikje van haar dochter, maar is hier niet adequaat op is gereageerd door het consultatiebureau. Dit heeft volgens de klaagster ertoe geleid dat haar dochter in een te laat stadium is geopereerd aan (de tumor in) haar buik, waardoor zij er twee flinke littekens aan heeft overgehouden Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, volgens de Inspectie 2. (niet) handelen van personeel 3. anders (leg uit bij 12) 1. verkeerd gebruik materiaal 2. defect materiaal 3 De zorgaanbieder heeft erkend dat de kraamverzorgende niet heeft gehandeld volgens de protocollen en zonder voorafgaand overleg met cliënte en haar man een melding heeft gedaan bij de WGS met betrekking tot verwaarlozing van de kinderen en huiselijk geweld. De commissie heeft vastgesteld dat deze melding door de zorgaanbieder ongedaan is gemaakt

Zorgprotocollen - Verpleging-Verzorgin

Patiëntveiligheid Het (nagenoeg) ontbreken van risico's voor een patiënt om lichamelijke en-of psychische schade op te lopen als gevolg van het niet volgens de professionele standaard handelen van zorgverleners en-of door een tekortkoming van het zorgsysteem EEN ANAFYLAXIE IS EEN MEDISCHE NOODSITUATIE! Door anafylaxie kan namelijk een levensbedreigende situatie ontstaan die, wanneer er niet direct ingegrepen wordt, fataal kan eindigen. Er is echter een uiterst effectief eerste hulp middel tegen anafylaxie: Adrenaline (Epinefrine) toedienen en direct 112, voor een ambulance, bellen. In Nederland zijn voor het toedienen van adrenaline er de volgende. Waarom werken volgens een protocol? Waarom werken volgens een protocol? 2011-11-24 00:00:00 BijZijn-XL PrOTOCOLLEN PrOTOCOLLEN BijZijn-XL nr. 10 - 2011 nr. 10 - 2011 PrOTOCOLLEN PrOTOCOLLEN 12 13 Eisen aan het protocol waarom werken In zorginstellingen bepaalt het kwaliteitsorgaan de eisen waaraan protocollen moeten voldoen. Een dergelijk kwaliteitsorgaan ontwikkelt een format voor de.

Video: Wat is de toegevoegde waarde van protocollen? - dental INF

'Basistraining Bedrijfshulpverlening voor boomverzorgers

Protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking in het PO en SO/VSO | vastgesteld op 12 mei 2016 2 belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken en Iedere situatie is anders en daarom zijn in dit protocol niet uitputtend alle signalen en situaties benoemd die zich kunnen voordoen

Handelen volgens de professionele standaard Handelen in overeenstemming met de professionele standaard betekent dat je handelt volgens de algemeen aanvaardbare uitgangspunten van de zorgverlening. Dit betekent het op peil houden van de eigen kennis en kunde en het afstemmen van je handelen op standaarden, richtlijnen e Home >> ; Verpleging Verzorging en Geboortezorg >> De kraamverzorgende heeft onzorgvuldig gehandeld door niet volgens het protocol en zonder voorafgaand overleg met de ouders verwaarlozing van de kinderen en huiselijk geweld te melden bij WGS. Zij heeft ook zonder toestemming de telefoon opgenomen en haar kind in het weekeinde meegenomen naar het gezi De kantonrechter oordeelt echter dat zij niet zo ernstig verwijtbaar hebben gehandeld dat de arbeidsovereenkomsten op die grond kunnen worden ontbonden (ECLI:NL:RBROT:2020:7330). Zij hebben steken laten vallen door in strijd met de protocollen te handelen en geen melding te maken van de bijzonderheden tijdens de nachtdienst

- het toetsen van het feitelijk geregistreerde handelen aan het huisartsgeneeskundig protocol In dit artikel wordt eerst de ontwikkeling van een model voor een dergelijk protocol beschreven. Vervolgens wordt volgens de stappen in dit model de literatuur over urethritis besproken, waaronder bekende handboeken, 7-9 en worden strategische conclusies getrokken Hoe te handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Belangrijk: volg de stappen van het protocol. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. U kunt ook stappen herhalen als de situatie daarom vraagt Dit modelprotocol beoogt meer duidelijkheid te geven over de wijze waarop een arts moet handelen in het geval van een late zwangerschapsafbreking categorie 1 en 2. De regels voor zorgvuldig handelen bij late zwangerschapsafbreking volgens categorie 1 en 2 worden hieronder in het protocol gegeven. De instelling va Home » Eerste aanpak volgens methodisch handelen. Eerste aanpak volgens methodisch handelen. Vervolgens wordt gehandeld volgens een bij de werkdiagnose behorend protocol. (irway) blijkt dat deze niet vrij is, deze eerst wordt vrij gemaakt voordat wordt overgegaan tot de B(reathing). Gaat het om een traumapatiënt,.

- Plaatsen het protocol als terugkerend thema op de agenda van overleg, - Steunen van alle medewerkers in hun handelen volgens de richtlijn, - Zorgen voor voldoende deskundigheid bij de medewerkers over het signaleren van ouderenmishandeling, - Zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering en evalueren het protocol, jaarlijks SWW Kinderopvang BV protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen 6 handeling bekwaam is, raden wij aan de medische handelingen niet te laten uitvoeren Kan daar waar van toepassing (be)handelen volgens de geldende protocollen ambulancezorg: Pediatrische traumascore Triage Sieve kinderen Afwijkende letsels a.g.v. andere anatomie (zwaar hoofd, soepele ribben, andere botsrtuctuur, etc Normaal letsel in relatie tot leeftijd, cave kindermishandeling, Vaardigheden: Verschil t.o.v. volwassene airway management Saturatie meting pasgeborene PBLS en. Protocol vastgestelde besmetting gemeentelid parousia - 22.09.2020 p. 1 van 8 protocol van handelen bij bevestigde besmetting met corona - Ev. Gem. CAMA Parousia Ztm. Doelgroep: primair - het besmette gemeentelid, alle bedieningsleiders en LT-ers; secundair - alle overige gemeenteleden

worden volgens protocol gedelegeerd aan de diabetesverpleegkundige.1 Bij het taakgebied vakinhoudelijk handelen behoren de volgende competenties: 1.1 De diabetesverpleegkundige bezit adequate kennis van en vaardigheid in de zorg voor zorgvragers met diabetes De diabetesverpleegkundig Dit betekent niet dat er niets meer zou kunnen, het protocol geeft voldoende ruimte om in urgente situaties adequaat te kunnen handelen en om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op een verantwoorde manier zorg te kunnen verlenen Protocol Medisch handelen Onderwijs en kwaliteitszorg januari 2018 Pagina 5 van 13 4. Medische handelingen Onder dit kopje bedoelen we bij medisch handelen iets anders dan het verstrekken van medicijnen, zoals hierboven aangegeven onder 3. Het bestuur vindt dat personeelsleden geen medische handelingen mogen uitvoeren. De achtergron

AMOS Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op school - 151001 Pagina 5 een huisartsenpost in de buurt en als die niet te bereiken zijn, met 112 over hoe verder te handelen. e) Informeer de schoolleiding Uitgangspunt is: men handelt zo zorgvuldig mogelijk en conform het protocol. Di Bij een calamiteit is er ook iets niet goed gegaan, met ernstige schade voor of de dood van een cliënt. Dit is een onbedoelde of onverwachte uitkomst van zorgverlening. Deze schade is gekomen omdat er iets niet goed is gedaan in de zorgverlening (bijvoorbeeld onvoldoende handelen volgens de richtlijnen/ professionele standaard) Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de be­doeling dat leidsters een diagnose gaan stellen. Het gaat erom dat er besloten wordt of het kind op de groep kan blijven. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen Aseptisch handelen omvat alle maatregelen om het overbrengen van lichaamsvreemde bacteriën (besmetting) te vermijden. Steriel werken omvat het gebruik van steriele handschoenen en steriel instrumentarium, desinfectie van de huid en het creëren en handhaven van een steriel veld. Er wordt een standaard procedure gevolgd, die niet wordt onderbroken Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten. eerste hoofdstuk lezen. Boekenserie: Basiswerk AG. Dat heeft niet alleen te maken met de risico's die je als doktersassistent kunt lopen, In de rest van het hoofdstuk worden 27 veel voorkomende onderzoeken volgens een vast stramien besproken

Coronavirus en reanimatie - Nederlandse Reanimatie Raa

Casus johan methodisch handelen. Universiteit / hogeschool. Windesheim. Vak. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en welzijnssector (EN-GW-ONTW.A.12) Academisch jaar. 2017/2018. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Studenten bekeken ook Protocol medicijnverstrekking/medisch handelen Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kindercentrum zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld pufjes [ voor astma Mercedes heeft bekendgemaakt dat een teamlid positief getest is op het coronavirus. Volgens het team wordt alles afgehandeld volgens het protocol van de FIA. Dit is afgehandeld en wordt afgehandeld in overeenstemming met de FIA-protocollen, in nauwe samenwerking met de FIA, laat Mercedes in een korte verklaring weten. Volgens de BBC gaat het niet om [

Duyff Consult - Coaching

Zijn er aanwijzingen vanuit cliënt- tevredenheidsonderzoeken, audits, incidenten etc. of de protocollen niet functioneel of doelmatig zijn? 2 Professioneel handelen op het niveau van de (zorg)medewerkers De HKZ norm eist dat de zorg- en dienstverlening wordt uitgevoerd volgens de eigen werkafspraken, protocollen en richtlijnen Handelen 1) Actief zijn 2) Ageren 3) Askelen (barg.) 4) Dealen 5) Dingen 6) Doen 7) Gaan over 8) Gestemdheid van wilskracht 9) Handdrijven 10) Handeldrijven 11) In actie komen 12) Kaartspel 13) Kopen en verkopen 14) Leven 15) Manier van doen 16) Manier van laten doen 17) Manipuleren 18) Marchanderen 19) Menselijk gedra

Protocol stack - Wikipedi

Week 1 Definitie methodisch denken en handelen. Professionals kunnen handelen volgens een bepaalde logica om een probleem op te lossen. Dan verzamelen zij eerst informatie, die zij vervolgens interpreteren. Daarmee kunnen zij hypothesen bedenken, en een plan bedenken om tot een oplossing te komen en het vervolgens uitvoeren MOORD VOLGENS PROTOCOL Dokter, dit is geen leven meer, geen enkele prognose hebben, maar niet uit zichzelf sterven. Ze hadden verteld dat ouders hen soms aanklampen en zeggen: dokter, dit is toch geen leven meer. Het vergt moed om daarnaar te handelen.' Landelijk Protocol Levensreddend handelen door de Brandweer; Ik snap ook prima waar je heen wilt, de brandweer in Nederland is (volgens jou) niet in staat om grote hoeveelheden slachtoffers te redden bij een NBC incident (dit heb je al vaker aangestipt)

Verstappen: ‘Ik ben geen dokter, volg maar gewoon de

Handelen volgens een protocol Titel - Learningmatter

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen Protocol Protocol o Dit protocol is opgesteld volgens richtlijnen van de GGD o Waar leerkrachten staat, In deze situatie kan de schoolleiding onder bepaalde voorwaarden besluiten hieraan wel of niet medewerking te verlenen. • Medische handelingen. Model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen Dit protocol is van toepassing in het geval dat er geen toestemming is van het bestuur voor medisch handelen door personeelsleden (anders dan in noodgevallen) Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2 Het protocol is bedoeld als hulpmiddel om vanuit één visie om te gaan met medicijnverstrekking en/of medisch handelen, antwoord te geven op vragen van ouders, studenten en medewerkers en om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit protocol is gebaseerd op het standaard protocol medische handelingen op scholen dat is opgesteld door de GGD Vanuit Londen kun je binnenkort weer handelen in Zwitserse aandelen (wat in de EU verboden is) Het Verenigd Koninkrijk wil weer kunnen handelen in Zwitserse aandelen vanuit Londen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times wordt een wijziging van de regels deze wee Dit protocol is gebaseerd op het protocol medicijnverstrekking op scholen en medisch handelen van GGD Hart voor Brabant. Scholengemeenschap Guido de Brès heeft overwegend leerlingen van 12 tot 18 jaar. Volgens de wet mogen minderjarige kinderen: -vanaf hun twaalfde meebeslissen over hun medische behandeling

Methodisch handelen als leidraad bij groepsgewijs werken

500 KICK-protocollen. Op de Vilans KICK-protocollendag werd De Wielewaal, als 500ste abonnee op de KICK-protocollen, in het zonnetje gezet. Een abonnement op de Vilans KICK-protocollen, een module met 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen, is niet kosteloos About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. protocollen (nog) niet aan de orde. Over het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van medisch handelen beweren Eddy en Billings gevallen het medisch handelen meer volgens de richtlijnen werd uitgevoerd. Maar de mate van verandering verschilde sterk per evaluatie Prikaccidenten-protocol: wat doe je bij prik-, snij-, bijt-, krab- of spuugincidenten. Inleiding Er is beleid nodig over hoe te handelen bij een (prik-, snij-, spat- en bijt) accident: het zogenaamde prikaccidentenprotocol. Iedere instelling waar medewerkers risico lopen o Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen. Het komt niet zelden voor dat kinderen op school medicatie toegediend moeten krijgen. Belangrijk is dat daarbij dat de school volgens protocol werkt, het protocol dat gehanteerd wordt en natuurlijk het budget dat men daarvoor uittrekt

Nog drie dagen besmettelijk Volgens de GGD en het RIVM overleeft het virus over het algemeen niet op een overledene. Maar tot kort na het overlijden is een overledene nog wel besmettelijk Als verpleegkundige heb je in je dagelijks handelen veel te maken met protocollen. Wat levert jou dat eigenlijk op? Je moet al aan zoveel eisen voldoen! Toch is het grootste deel van de verpleegkundigen zich ervan bewust dat het voldoen aan kwaliteitseisen en protocollen een goede zaak is, voor de patiënt, maar ook voor henzelf

Exameneenheid 3(a) Verzorgend handelen in midden-complexe situaties (serie 2014) Toelichting examen De toelichting op het examen bevat de aanwijzingen voor de voorbereiding, uitvoering en beoordeling/evaluatie van het examen in geval van examinering op school en/of examinering in de BPV. De toelichting leidt niet tot wijziginge Aanbevelingen persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen. Maak een afweging of persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn op grond van risico's: de kans op spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten, secreta en excreta in combinatie met de kans op een ernstige infectieuze aandoening Bij een vorige werknemer hadden wij op de postkamer een protocol, poederbrief liggen. Deze was niet gelijk aan een bommelding. Helaas heb ik er niet meer de beschikking over. Wat me nog bijstaat is dat de ruimte waar de brief is gevonden moet worden afgezonderd. De mensen die op dat moment aanwezig waren moeten naar een andere ruimte Ook medewerkers vragen soms om hulp bij medicijnverstrekking of medisch handelen. In het protocol Medicijnverstrekking en medische handelen wordt het beleid van waarvoor hij niet bekwaam is of zich niet bekwaam acht. geëvalueerd en bij gesteld volgens de aanwijzingen in het laatst gepubliceerde model van VOION De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet

Alarmopvolging | ZSecurity Joure FrieslandMIP-formulier - Huisartsen Eemland

Onderzoek: protocol high-risk medicatie slecht nageleefd

In de praktijk doen zich situaties voor waarin fysiek beperkend handelen noodzakelijk is, omdat er een onveilige situatie ontstaat voor de leerling zelf, medeleerlingen, personeelsleden en/of bezoekers. Het is in die situaties noodzakelijk om te handelen. Daarvoor moet de school de voorwaarden, regels en afspraken vastleggen in een protocol Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken en onder-tekend protocol. Daarom wil GGD Gelderland-Zuid middels dit protocol scholen een handreiking geven over hoe in deze situaties te handelen en biedt dit protocol enkele voorbeelden van overeenkomsten Er wordt een beroep gedaan op de medewerkers van de SBEC om hun diensten te blijven aanbieden op basis van de protocollen die er zijn. Daarin is ook aangegeven hoe er gehandeld moet worden bij een besmetting. Aan vakbonden vraagt de bewindsman om niet buiten de protocollen om te handelen § Kan vaardigheden toepassen om het bereiden en aseptisch handelen volgens protocol uit te voeren § Kan specifieke kennis over LNA-procedures toepassen § Kan rekenvaardigheden m.b.t. het bereiden en aseptisch handelen toepassen D1-K1-W1: Bereidt op maat gemaakte geneesmiddelen Omschrijvin

REOB-Opleidingen - Posts | FacebookRijstrook matrixborden - Brimos20

Protocol Medicijn verstrekken & Medisch handelen op scholen Meer Primair Versie: maandag 30 januari 2017 4 Een probleem bij het meteen reageren met een middeltje, is dat in zijn algemeenheid een personeelslid niet deskundig is om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen, maart 2014 Pagina6 LET OP: het invullen en ondertekenen van het formulier, vrijwaart nooit verkeerd handelen en de consequenties daarvan! Met het protocol en het formulier zorgt de school er met name voor dat zij alles in het werk heeft gesteld om zo zorgvuldig mogelijk te handelen niet álle vragen kunnen worden beantwoord en dat er per opleiding maatwerkoplossingen De overheid en deze partijen verwachten van de scholen dat zij de komende periode volgens deze handreiking zullen handelen. Aanpak onderwijsteams en examencommissie • Ontwikkel procedures/protocollen om een betrouwbare beoordeling te borgen,.

 • Laptop geneeskunde studeren.
 • AVR board.
 • Afzetting Den Haag.
 • Hardlooprondje Nijmegen.
 • TBN afkorting.
 • Ferrari 488 Price.
 • St Lucia feest.
 • Parket wit verven.
 • Verse witte bonen invriezen.
 • Onredelijke partner.
 • Casteren hond bijwerkingen.
 • AX43 4K Handycam.
 • Vitamine behandeling voor het haar.
 • Vleermuis helpen.
 • Neushoorn zonder hoorn.
 • Samsung naar MacBook.
 • Natuurstenen vloer reinigen met stoomreiniger.
 • Chalet te koop Giethmen.
 • Lego Star Wars 2dehands.
 • ICE train.
 • BOP abbreviation.
 • Verschil kidneybonen en bruine bonen.
 • Kinderfeestje bowlen Limburg.
 • Verwarmd kattenhuis.
 • IMDb Star Trek Into Darkness.
 • Welke lens voor architectuurfotografie.
 • Griekse eilanden.
 • Bemesting beukenboom.
 • Ouders van Duchenne.
 • Bord E13.
 • Wat is kappa maki.
 • Gloeilamp kaars.
 • Chalet te koop Giethmen.
 • Basketbal spelers.
 • KNVB West 2 Contact.
 • OneDrive bestanden op pc zetten.
 • Hardlooprondje Nijmegen.
 • Interview transcribe.
 • Fluoride applicatie methode 2.
 • LEGO 60098.
 • Www w4.